Language Assistance: Tagalog - Filipino - Owensboro Health

Skip to Content

Language Assistance: Tagalog - Filipino

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-270-417-2000 (TTY: 1-270-688-3719).

Virtual Tour

owensboro health regional hospital virtual map

Take a 360° virtual tour of Owensboro Health Regional Hospital to become familiar with the hospital and to learn how to get around the campus with ease.

You may also request a guided tour of our campus.

Request A Tour

Access MyChart On The Go