Language Assistance: Pennsylvania Dutch

Wann du [Deitsch (Pennsylvania German / Dutch)] schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: Call 1-270-417-2000 (TTY: 1-270-688-3719).